Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

1 Rekisterinpitäjä

Minna Jämsén Tmi
Osteopatiakeskus Jyväskylä
Puutarhakatu 10 A
40200 Jyväskylä

045 6411450
minnajamsentmi@gmail.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Jämsén
045 6411450
minnajamsentmi@gmail.com

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköposti.

Hieronnan varaamista varten tarvittavat tiedot.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköposti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot ja esitiedot kerätään henkilökohtaisesti asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan. Hoitoa koskevat tiedot syntyvät omassa toiminnassa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Toimipaikalla kysyttävistä esitiedoista ja hierontaan liittyvistä kirjauksista muodostuva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Minna Jämsén Tmi. Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000).

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
  • Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

aQnt3xPkstq1bZsfTietosuojaseloste